Hiểu biết về tiền kiếp, đứa trẻ bên trong - Thiền Thức Tỉnh